چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - 2018 August 15
|
مسجد حضرت ابوالفضل زاهدان
وزیر امور خارجه هند
وزیر امور خارجه هند
افتتاح مرکز فرهنگی هند در ایران
نمایشگاه بین المللی کتاب
نمایشگاه بین المللی کتاب
تهران، اردیبهشت1392
تبریز
تبریز
اردیبهشت 1392
دانشگاه شهید باهنر
دانشگاه شهید باهنر
کرمان، فروردین 1392
مسجد وکیل باشی
مسجد وکیل باشی
ارومیه، اردیبهشت 1392
صفحه  از ۱۰